close
상담
00.0000.0000
한방진료상담을 전문 한의사님들과
상담이 가능하며 비공개로 진행됩니다.
최근 본 상품 (0)
QUICK MENU

0

  prev
  /
  next

  [ON LINE] 항산화 선세럼 #미러자차 뷰티 테스터 모집 이벤트 당첨자 발표 페이스북 트위터 구글+ 카카오톡 
  작성자 타임코스메틱 등록일 2019-05-28 05:36:00 조회수 304
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  나*경010-****-8479김*리010-****-4874남*애010-****-6099황*정010-****-2879
  오*혜010-****-1845심*나010-****-7216박*아010-****-6870서*연010-****-9882
  배*진010-****-4624김*희010-****-5755김*영010-****-3787오*지010-****-1614
  박*영010-****-8248황*애010-****-1135김*희 010-****-0658 장*정010-****-6942
  장*숙010-****-8858나*림010-****-8629전*원010-****-2065이*나010-****-3349
  곽*숙010-****-1735김*현010-****-0562장*나010-****-7701정*현010-****-4838
  이*오010-****-2204박*미010-****-7377황*애010-****-9776곽*니010-****-5967
  양*선010-****-8219김*은010-****-0853정*주010-****-5463선**리010-****-8687
  박*숙010-****-3026이*은010-****-7633김*희010-****-0532정*영010-****-9968
  이*미010-****-9536신*해010-****-3374진*미010-****-5891김*연010-****-4093
  이*석010-****-2690김*원010-****-6736이*미010-****-1328김*라010-****-9180
  문*010-****-4754전*진010-****-9331박*림010-****-8068진*쁨010-****-6151
  김*선010-****-1699남*미010-****-0391안*진010-****-1175김*경010-****-2448
  김*형010-****-8815서*경010-****-3360김*아010-****-0393서*연010-****-0619
  안*선010-****-7905손*민 010-****-5290윤*희010-****-1044소*재010-****-7868
  김*희010-****-3019기*은010-****-4371윤*혜010-****-3506김*아010-****-8898
  이*람010-****-0115한*수010-****-5224김*민010-****-0157권*화010-****-6605
  김*경010-****-0239김*현010-****-3182신*현010-****-0892명*혜010-****-0691
  정*영010-****-7328이*송010-****-8591김*희010-****-8405박*혜010-****-8766
  류*란010-****-6191이*혜010-****-1405오*진010-****-8172조*경010-****-0722
  박*희010-****-5202유*희010-****-6939 지*010-****-8613최*경010-****-0813
  배*희010-****-2386정*빈010-****-3987강*하010-****-2176박*경010-****-2218
  한*조010-****-5871박*선010-****-8899서*론010-****-2256김*기010-****-7951
  허*연010-****-2185이*화010-****-5779한*영010-****-9473서*미010-****-9692
  정*010-****-4284이*미010-****-5475박*원010-****-8128MAH*** TINE010-****-3847
      

  항산화 선세럼 #미러자차 출시 기념 뷰티 테스터 모집 EVENT에 당첨되신 것을 축하드립니다.

      

  당첨자 100분께는 신청 양식에 입력하신 연락처로 뷰티 테스터 미션을 안내 드리겠습니다.

      

  테스트 제품인 ‘퍼펙트 브라이트닝 UV 선 세럼’은 5월 28일(화) 일괄 발송 예정이며,

      

  이벤트 참여 시 기재해주신 주소로 발송됩니다.

      

  아래 미션 수행 기간 한 번 더 확인 부탁드립니다.

      

  미션 수행 기간 : 5월 29일(수) ~ 6월 2일(일)

      

  MISSION 1. 제품 수령 후, 뷰티 테스터 전용 설문 작성

      

  MISSION 2. 개인 블로그 or 인스타그램에 선 세럼 포토 후기 포스팅


      

  **베스트 리뷰어 EVENT**

      

  뷰티테스터 미션을 정성껏 수행하신 분들 중, 베스트 리뷰어 5인을 선정하여

      

  80,000원 상당의 ‘ 퍼펙트 브라이트닝 UV 선 세럼 + 글로우 선 스틱 세트’ 를 드립니다.

      

  (베스트 리뷰어 발표 : 6월 10일, 개별 안내)


      

  앞으로도 타임 코스메틱에 많은 사랑과 관심 부탁드립니다.

      

  감사합니다.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  나*경010-****-8479김*리010-****-4874
  남*애010-****-6099황*정010-****-2879
  오*혜010-****-1845심*나010-****-7216
  박*아010-****-6870서*연010-****-9882
  배*진010-****-4624김*희010-****-5755
  김*영010-****-3787오*지010-****-1614
  박*영010-****-8248황*애010-****-1135
  김*희 010-****-0658 장*정010-****-6942
  장*숙010-****-8858나*림010-****-8629
  전*원010-****-2065이*나010-****-3349
  곽*숙010-****-1735김*현010-****-0562
  장*나010-****-7701정*현010-****-4838
  이*오010-****-2204박*미010-****-7377
  황*애010-****-9776곽*니010-****-5967
  양*선010-****-8219김*은010-****-0853
  정*주010-****-5463선**리010-****-8687
  박*숙010-****-3026이*은010-****-7633
  김*희010-****-0532정*영010-****-9968
  이*미010-****-9536신*해010-****-3374
  진*미010-****-5891김*연010-****-4093
  이*석010-****-2690김*원010-****-6736
  이*미010-****-1328김*라010-****-9180
  문*010-****-4754전*진010-****-9331
  박*림010-****-8068진*쁨010-****-6151
  김*선010-****-1699남*미010-****-0391
  안*진010-****-1175김*경010-****-2448
  김*형010-****-8815서*경010-****-3360
  김*아010-****-0393서*연010-****-0619
  안*선010-****-7905손*민 010-****-5290
  윤*희010-****-1044소*재010-****-7868
  김*희010-****-3019기*은010-****-4371
  윤*혜010-****-3506김*아010-****-8898
  이*람010-****-0115한*수010-****-5224
  김*민010-****-0157권*화010-****-6605
  김*경010-****-0239김*현010-****-3182
  신*현010-****-0892명*혜010-****-0691
  정*영010-****-7328이*송010-****-8591
  김*희010-****-8405박*혜010-****-8766
  류*란010-****-6191이*혜010-****-1405
  오*진010-****-8172조*경010-****-0722
  박*희010-****-5202유*희010-****-6939
  지*010-****-8613최*경010-****-0813
  배*희010-****-2386정*빈010-****-3987
  강*하010-****-2176박*경010-****-2218
  한*조010-****-5871박*선010-****-8899
  서*론010-****-2256김*기010-****-7951
  허*연010-****-2185이*화010-****-5779
  한*영010-****-9473서*미010-****-9692
  정*010-****-4284이*미010-****-5475
  박*원010-****-8128MAH*** TINE010-****-3847
      

      

  항산화 선세럼 #미러자차 출시 기념
  뷰티 테스터 모집 EVENT에
  당첨되신 것을 축하드립니다.      

  당첨자 100분께는 신청 양식에 입력하신 연락처로 뷰티 테스터 미션을 안내 드리겠습니다.

      

  테스트 제품인 ‘퍼펙트 브라이트닝 UV 선 세럼’은 5월 28일(화) 일괄 발송 예정이며,

      

  이벤트 참여 시 기재해주신 주소로 발송됩니다.

      

  아래 미션 수행 기간 한 번 더 확인 부탁드립니다.

      

  미션 수행 기간 : 5월 29일(수) ~ 6월 2일(일)

      

  MISSION 1. 제품 수령 후, 뷰티 테스터 전용 설문 작성

      

  MISSION 2. 개인 블로그 or 인스타그램에 선 세럼 포토 후기 포스팅


      

  **베스트 리뷰어 EVENT**

      

  뷰티테스터 미션을 정성껏 수행하신 분들 중, 베스트 리뷰어 5인을 선정하여

      

  80,000원 상당의 ‘ 퍼펙트 브라이트닝 UV 선 세럼 + 글로우 선 스틱 세트’ 를 드립니다.

      

  (베스트 리뷰어 발표 : 6월 10일, 개별 안내)


      

  앞으로도 타임 코스메틱에 많은 사랑과 관심 부탁드립니다.

      

  감사합니다.

  비밀번호 확인

  댓글 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.

  비밀번호 확인

  게시글 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.
  2019.05.28
  항산화 선세럼 #미러자차 뷰티 테스터 모집 이벤트 당첨자 발표

  항산화 선세럼 #미러자차 뷰티 테스터 모집 이벤트 당첨자 발표
  2019.05.28
  2019.03.15
  골든 크림 클렌저 방송 전 구매인증 이벤트 당첨자 발표

  골든 크림 클렌저 방송 전 구매인증 이벤트 당첨자 발표
  2019.03.15
  2019.01.07
  트리플 퍼펙트 글로우 쿠션 출시 기념 이벤트 당첨자 발표

  트리플 퍼펙트 글로우 쿠션 출시 기념 이벤트 당첨자 발표
  2019.01.07

  비밀번호 확인

  게시글 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.

  비밀번호 확인

  댓글/답글 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.
  타임코스메틱 공식몰 단독 혜택
  회원님의 소중한 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 주기적으로 변경하시는 것이 좋습니다.
  현재 비밀번호
  신규 비밀번호
  신규 비밀번호 확인
  6~20자, 영문 대소문자 또는 숫자 특수문자 중 2가지 이상 조합